Conference Organizers

General Chair
 • Qiang Yang (HKUST)
Program Co-Chairs
 • Deepak Agarwal (LinkedIn)
 • Jian Pei (SFU)
Honorary Conference Chairs
 • Ruqian Lu (Chinease Academy of Science)
 • Bo Zhang (Tsinghua University)
Advisory Committee Chair
 • Deyi Li (Chinese Academy of Engineering)

 

Associate General Chair
 • Dou Shen (CityGrid Media)
Industry and Government Track Co-Chairs
 • Michael Zeller (Zementis)
 • Hui Xiong (Rutgers)
Industry Practice Expo Co-Chairs
 • Ying Li (Concurix Corporation)
 • Rajesh Parekh (Groupon)
Asia Pacific Track Co-Chairs
 • David Cheung (HKU)
 • Wei Wang (UCLA)
Workshop Co-Chairs
 • Zhi-Hua Zhou (Nanjing University)
 • Sofus A. Macskassy (Information Sciences Institute / USC)
Tutorial Co-Chairs
 • Jennifer Neville (Purdue University)
 • Yehuda Koren (Google)
Local Arrangement Co-Chairs
 • Jie Tang (Tsinghua University)
 • Lei Zhang (Microsoft Research Asia)
 • Chao Liu (Tencent Inc.)
Exhibit and Demo Co-Chairs
 • Tie-Yan Liu (MSRA)
 • Jian-Tao Sun (MSRA)
 • Natasha Balac (UC San Diego)
Industrial Liaison Chairs
 • Haixun Wang (MSRA)
 • Haifeng Wang (Baidu)
KDD Best Paper Awards Co-Chairs
 • Ke Wang (SFU)
 • Rich Caruana (Cornell)
SIGKDD 2012 Awards Chair
 • Ramasamy Uthurusamy (General Motors (Ret))
KDD Cup Co-Chairs
 • Brian Dalessandro (Media6Degrees)
 • Claudia Perlich (Media6Degrees)
 • Gordon Sun (Tencent)
 • Aden Yue (Tencent)
KDD Summer School
 • Maosong Sun (Tsinghua University)
 • Xiaoyong Du (Renmin University)
 • Hang Li (Huawei)
Media (Web and Publicity) Co-Chairs
 • Ming Hua (Facebook)
 • Jianyong Wang (Tsinghua University)
 • Rayid Ghani (Obama for America)
 • Emilia Palaveeva (Yantra PR)
Panel Co-Chairs
 • Raghu Ramakrishnan (Microsoft)
 • Charles Ling (University of Western Ontario)
Poster Co-Chairs
 • Yan Liu (USC)
 • Ping Luo (HP Lab)
Publications Co-Chairs
 • Alexandru Niculescu-Mizil (NEC Laboratories America)
 • Jingrui He (IBM)
Registrations Chair
 • Xingquan Zhu (UTS)
Social Network Co-Chairs
 • Ron Bekkerman (Linkedin)
 • Qiaozhu Mei (Michigan University)
Sponsorship Co-Chairs
 • Balaji Krishnapuram (Siemens)
 • Shiqiang Yang (Tsinghua University)
 • Peng Cui (Tsinghua University)
Student Awards Co-Chairs
 • Jimeng Sun (IBM Research)
 • Jennifer Dy (Northeastern)
Student Volunteer Co-Chairs
 • Juanzi Li (Tsinghua University)
 • Min-Ling Zhang (SouthEast University)
Treasurer
 • Raymond Wong (HKUST)
Video Co-Chairs
 • Steven Hoi (Nanyang Technological University)
 • Shou-de Lin (NTU)
Web Master
 • Weike Pan (HKUST)
 • Guang-Tong Zhou (SFU)
 • Xiao Meng (SFU)